Hướng dẫn sửa hóa đơn điện tử sai sót

Điều 19 Nghị định 123/2020 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn sửa hóa đơn điện tử sai sót như sau:

 

Stt Loại hoá đơn Trường hợp Cách xử lý
1 Có mã Đã được cấp mã và chưa gửi cho bên mua Người bán Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT
2 Có mã và không mã Chỉ sai sót tên, địa chỉ người mua – Người bán thông báo cho người mua qua điện thoại, email

– Người bán không phải lập lại hóa đơn

– Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Sai sót thêm các nội dung bắt buộc khác Cách 1:

– Người bán thông báo cho người mua qua điện thoại, email

– Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh, bắt buộc kèm dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm…”

– Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Cách 2:

– Người bán thông báo cho người mua qua điện thoại, email

– Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế, bắt buộc phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”

– Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Hi vọng Anh chị em trai gái ngành “thuế” sẽ dễ hiểu dễ nhớ qui định sửa hoá đơn điện tử sai sót để phục vụ cho công việc.

Leave Comments

0886234488
0886234488